FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Wzór umowy o najem okazjonalnyDokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


Umowa o najem okazjonalny

Zawarta w dniu 12 marca 2011r. w Warszawie pomiędzy:

1.   Janem Kowalskim, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 84/67, legitymujący się dowodem osobistym AB 1234567, nr PESEL 1223456789, nr NIP 987654321, zwany dalej Wynajmującym,
a
2.   Marcinem Kiniuk, zamieszkały w Siedlcach  przy ul. Dmowskiego 88/55, legitymujący się dowodem osobisty ZX 987654, nr PESEL 68951763, nr NIP 753951852, zwany dalej Najemcą,
o następującej treści:

§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni 45 mkw., składającego się z dwóch pokojów, przedpokoju, kuczni, łazienki i ubikacji, położonego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 89 m. 56, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą KW 12345678.

§2
Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania ww. mieszkanie wraz z wyposażeniem (lista przedmiotów i ich stan w formie protokołu zdawczo-odbiorczego zostaje załączona do niniejszej umowy).

§3
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – dwa lata.

§4
1.   Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości 1800 zł (słownie: tysiąca ośmiuset złotych) miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10. Każdego miesiąca.
2.   Wysokość czynszu może być waloryzowana nie częściej niż raz na pół roku i nie powinna jednorazowo przekraczać 10 procent wysokości czynszu. Najemca musi być powiadomiony o podwyżce z miesięcznym wyprzedzeniem.

§5
Opłaty za energię elektryczną, gaz, c.o., wodę, wywóz nieczystości pokrywa Najemca.

§6
1.   Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.
2.   Najemca zobowiązuje się do niepodnajmowania lokalu osobą trzecim.

§7
Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytuły najmu oraz tytuły naprawienia ewentualnych szkód Najemca zobowiązuje się wpłacić wynajmującej 1800 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych) kaucji zabezpieczającej.


§8
1.   Najemca oświadcza, że w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu opisanego w §1 będzie mógł zamieszkać w domu swojej mamy Jolanty Kiniuk, położonym w Siedlcach przy ul. Dmowskiego 88/57.
2.   Najemca zobowiązuje się jednocześnie, że w razie utraty możliwości zamieszkania pod tym adresem, w terminie 21 dni od dowiedzenia się o tym zdarzeniu wskaże inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu, oraz przedstawi oświadczenie właściciela tego lokalu, że na ewentualną przeprowadzkę wyraża zgodę.

§9
1.   Najemca może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2.   W kwestii wypowiedzenia niniejszej umowy zastosowanie mają także przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§10
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

§11
Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

§12
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie maj przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

§14
Wydanie lokalu najemcy nastąpi w dniu dzisiejszym.

Wynajmujący                                                 Najemca
Jan Kowalski                                                  Marcin Kiniuk
…………………………………..                                         …………………………
(własnoręczny podpis)                                                (własnoręczny podpis)

Załączniki:
1.   oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania mieszkania używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym przez Wynajmującego i na jego żądanie;
2.   oświadczenie Właściciela mieszkania o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu;
3.   Protokół zdawczo-odbiorczy

Artykuły tematycznie powiązane: 
Podwyżka czynszu wynajmu. 
Kiedy właściciel może podnieść czynsz wynajmu, jak często i ile podwyżka może wynosić.
Omówienie umowy o najem okazjonalny.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu