FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Drugi wzór umowy wynajmu.Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


część pierwsza

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta w dniu 6 maja 2011r. w Warszawie pomiędzy: 

Najemca: Michał Krzew, legitymującym się dowodem osobistym seria ZY nr 9876543 wydanym przez Prezydenta Siedlec  zamieszkałym w Siedlcach przy ul.  ul. Łąkowa 14 m. 7.

Wynajmujący: Andrzej Kwiatkowski, legitymującym się dowodem osobistym seria AB nr 1234567 wydanym przez Prezydenta Warszawy zamieszkałym w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 56 m. 3.

§ 1.
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na 6 piętrze w budynku znajdującym się przy ul Nowy Świat w Warszawie  nr 89 m. 56 a składającego się z dwóch pokoi, o łącznej powierzchni 45 m2.

§ 2.
Wynajmujący oświadcza iż mieszkanie wymienione w § 1. stanowi jego własność i ma prawo lokal ten w całości lub części wynajmować podmiotom trzecim. Wynajmujący oświadcza, że nie będzie przejściowo korzystał z przedmiotu najmu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkalnych. Oświadcza również, iż lokal nie jest obciążony prawami rzeczowymi osób trzecich ani zobowiązaniami publiczno-prawnymi.

§ 3.
Wynajmujący oddaje Najemcy w najem a Najemca przyjmuje do używania na warunkach niniejszej umowy, lokal mieszkalny położony na posesji wymienionej w § 1, wraz z używalnością przez Najemcę: klatek schodowych, korytarzy, urządzeń sanitarnych.

§ 4.
Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia do używania, których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym, higienicznym i sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.

§ 5.
Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania, tv, internetu. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca.

§ 6.
Niezależnie od czynszu określonego w § 7, najemca opłacał będzie koszty zużywanej przez siebie energii elektrycznej, gazu, opłat z tytułu zużywanej wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci. 

§ 7.
1.  Czynsz najmu strony ustalają w wysokości 2500zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych ) miesięcznie.
2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto osobiste Wynajmującego Andrzeja Kwiatkowskiego o numerze 1235-5648-9665-5686-25-63


§ 8.
Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości 2500 zł  (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych), która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji niniejszej umowy, Kaucja nie jest oprocentowana i zwracana jest Najemcy w przypadku braku roszczeń po ustaniu umowy i zdaniu lokalu Wynajmującemu.


§ 9.
1. Opis stanu technicznego lokalu, rodzaj i stan techniczny instalacji oraz urządzeń znajdujących się w lokalu określa protokół przekazania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a będący jej integralną częścią. Wydanie przez Wynajmującego przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w chwili podpisania przez strony protokołu przekazania w dniu 7 maja i od tego dnia naliczany będzie czynsz najmu, o którym mowa w § 7.
2. Stan lokalu opisany w protokole przekazania, o którym mowa w § 9 ptk. 1 będzie stanowił podstawę przy rozliczeniu stron po zakończeniu umowy najmu i po wydaniu lokalu przez Najemcę według reguł określonych w § 12.

§ 10.
1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za trzy pełne okresy płatności 
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.
3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w protokole przekazania niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.


Artykuły tematycznie powiązane: 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów. 
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu