FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Drugi wzór wynajmu umowy cz.2Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


druga część umowy
§ 11.
Najemcy bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim. Zastrzeżenie to dotyczy również korzystania z przedmiotu najmu przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z którymi Najemca wchodzi w jakiekolwiek związki prawne lub gospodarcze.

§ 12.
1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania wynajmującemu lokalu w stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu będące efektem prawidłowej eksploatacji.
2.  W przypadku stwierdzenia w lokalu uszkodzeń, koszty napraw poniesie najemca.
3. Wynajmujący może żądać przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego, jeżeli najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody wynajmującego.
4. Jeżeli po opuszczeniu lokalu przez najemcę w lokalu tym pozostaną rzeczy wniesione przez najemcę, wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko najemcy.

§ 13.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem trzy miesięcznego terminu wypowiedzenia, z tym, że żadna ze stron nie wypowie umowy w okresie pierwszych sześciu miesięcy od daty jej zawarcia. Strony mogą wypowiedzieć umowę niezależnie od okresu na jaki została ona zawarta i w przypadkach naruszenia przez stronę przeciwną postanowień umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 120 dni od dnia złożenia takiego wypowiedzenia drugiej stronie. Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z  wniesionych tam jego rzeczy.

§ 14.
1. Najemca oświadcza, że będzie wykorzystywał Lokal wyłącznie dla celów mieszkaniowych.
2. Jakakolwiek zmiana sposobu korzystania z Lokalu przez Najemcę wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 15.
1. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego.
2. Najemca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.

§ 16.
Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 17.
Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 18.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Wynajmujący                                                                         Najemca
Andrzej Kwiatkowski                                                              Michał Krzew

………………………………                                                …….………….
(własnoręczny podpis)                                                             (własnoręczny podpis)

Artykuły tematycznie powiązane: 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów. 
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu