FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Szósty wzór umowy wynajmuDokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta w dniu 6 maja 2010r. w .Warszawie,
 pomiędzy;
1. Andrzejem Kwiatkowskim legitymującym się dowodem osobistym nr AB 1234567, wydanym przez Prezydenta Warszawy, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 56 m. 3, zwanym w treści umowy „Wynajmującym",
a
2. Michałem Krzewem legitymującym się dowodem osobistym nr ZY 9876543 wydanym przez Prezydenta Siedlec, zamieszkałym w Siedlcach przy ul. Łąkowej 14 m. 7 zwanym w treści umowy "Najemcą", o następującej treści:

§ 1.
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na 3 piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w Warszawie przy ul. Nowy Świat, nr 89 m 56, a składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni 45m2.

§ 2.
1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z   urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).
2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.   Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

§ 3.
1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości 2500 zł (słownie dwóch tysięcy pięciuset złotych) miesięcznie.
2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste).

§ 4.
Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

§ 5.
Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 6.
Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.
  
§ 7.
1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem wstanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości 2500zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.

§ 8.
Umowa niniejsza zawarta została na czas (nieokreślony -wówczas każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie trzech miesiecy) określony do dnia ................................................. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 10.
Koszty zawarcia umowy ponosi Wynajmujący.

§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


           Wynajmujący                                                                              Najemca         

.............................................                                                      ......................................


Artykuły tematycznie powiązane: 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów. 
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu