FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Trzeci wzór umowy wynajmu cz.2Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


druga część umowy

§ 6.
Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 7.
1. Po zakończeniu najmu najemca jest zobowiązany zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

§ 8.
Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do użytkowania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego.

§ 9.
Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z lokalem umożliwiających Najemcy korzystanie z wody, ciepła, energii elektrycznej oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu.

§ 10.
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającą bezpośrednio powstaniu szkody Najemca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. 
2. Po wcześniejszym ustaleniu terminu Najemca powinien także udostępnić Wynajmującemu lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu.

§ 11.
1. Najemca wpłaca gotówką Wynajmującemu w dniu dzisiejszym kaucje gwarancyjną w wysokości wartości jednomiesięcznego czynszu tj. 2500zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Celem kaucji jest zabezpieczenie przyszłych ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej Umowy w czasie jej obowiązywania.
Przyjęcie kaucji Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem w niniejszej umowie.
2. W terminie do jednego miesiąca od daty rozwiązania niniejszej Umowy Kaucja zostanie wypłacona Najemcy w kwocie 2500zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). W przypadku zaistnienia zobowiązań Najemcy wynikających z niniejszej Umowy kwota kaucji zostanie automatycznie pomniejszona o wysokość tych zobowiązań. Warunkiem zwrotu kaucji lub jej części jest podpisanie przez Strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
3. Termin wydania lokalu strony określają na dzień 6go Maja 2010 roku.

§ 12.
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony – do dnia 01.06.2011 roku., z możliwością jej przedłużenia o następny rok. Umowa najmu może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i z zatrzymaniem kaucji w przypadku wykorzystywania przez Najemcę lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób naruszający domowy porządek.
3. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaległości w płaceniu czynszu przez Najemcę. 

§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.) („ustawa o ochronie praw lokatorów”)

§ 15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący                                                                                                  Najemca
Andrzej Kwiatkowski                                                                                   Michał Krzew

………………………………                                                                .....…….………….
(własnoręczny podpis)                                                                                                             (własnoręczny podpis)Artykuły tematycznie powiązane: 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów. 
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu