FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Trzeci wzór umowy wynajmu.Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


pierwsza część umowy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Zawarta w dniu 06-05-2010 w Warszawie pomiędzy:
1. Andrzejem Kwiatkowskim, legitymujący się dowodem osobistym o numerze AB 1234567 zamieszkały w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 56 m. 3,
zwany w treści umowy „Wynajmującym”, a
2. Michałem Krzewem, legitymujący się dowodem osobistym o numerze ZY 9876543 w Siedlcach , ul. Łąkowa 14 m. 7, zwany w treści umowy „Najemcą”, o następującej treści:

§ 1.
Wynajmujący oświadcza że przysługuje mu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na III (trzecim) piętrze w budynku znajdującym się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 89 m 56, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i ubikacji o łącznej powierzchni 45 mkw.
Wynajmujący oddając Najemcy opisany powyżej lokal mieszkalny oświadcza, że lokal ten jest wolny od wad prawnych i nie jest obciążony prawami osób trzecich, w tym że nie jest przedmiotem najmu.

§ 2.
1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1 lokal w raz z wyposażeniem.
2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt 1 oraz opis stanu technicznego w/w lokalu stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy – protokół zdawczo-odbiorczy, jaki sporządzony zostanie w dniu wydania Najemcy przedmiotowego lokalu.

§ 3.
1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości 2500 zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych) za jeden miesiąc najmu. Czynsz najmu zawiera czynsz administracyjny w wysokości 500 (słownie: pięćset złotych).
2. Czynsz najmu płatny będzie w terminie do dnia 10go każdego miesiąca, płatny przelewem bankowym na konto nr: 2563 2145 2365 1256 3512 25 69.
3. Strony ustalają, że wysokość czynszu poza administracyjnego nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy czyli do dania 1go czerwca 2011.

§ 4.
1. Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia (takie jak opłaty za gaz, energie elektryczną, wodę, telewizję kablową oraz za abonament i rozmowy telefoniczne, a także Internet) związanie z eksploatacją lokalu mieszkalnego, w czasie trwania umowy, ponosić będzie Najemca.
2. Wskazane w punkcie 1 koszty i świadczenia wpłacane będą terminowo wg wskazań urządzeń pomiarowych oraz okazanych faktur wraz z czynszem za wynajem.

§ 5.
Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne użytkowanie osobom trzecim.

Artykuły tematycznie powiązane: 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów. 
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu