FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Pierwszy wzór umowy wynajmu.Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


Umowa najmu lokalu mieszkalnego


Zawarta w dniu 6 maja 2011r. w Warszawie pomiędzy:

1. Andrzejem Kwiatkowskim, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 56 m. 3, legitymującego się dowodem osobistym AB 1234567, PESEL 12345678912,
NIP 123-456-78-91, zwanym dalej Wynajmującym,
a
2. Michałem Krzewem, zamieszkałym w Siedlcach , ul. Łąkowa 14 m. 7, legitymującym się dowodem osobistym ZY 9876543, PESEL 98765432198, NIP 987-654-32-19, zwanym dalej Najemcą,
o następującej treści:

§1
Wynajmujący oświadcza że jest właścicielem lokalu mieszkalnego o pow. 45mkw., składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i ubikacji, położonego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 89 m 56, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście prowadzi księgę wieczystą
KW 12345.

§2
Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania ww. lokal wraz z wyposażeniem (lista przedmiotów zostaje załączona do niniejszej umowy w formie załącznika).

§3
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§4
Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości 2500zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych) miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 każdego miesiąca.

§5
Opłaty za wodę, gaz, i energię elektryczną pokrywa Najemca.

§6
Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.

§7
W kwestii wypowiedzenia niniejszej umowy oraz podwyżki czynszu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§8
Po ustaniu stosunku najmu najemca jest zobowiązany zwrócić lokal Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

§9
Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnej szkody Najemca wpłaca kaucje w wysokości 2500zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych), co wynajmujący potwierdza.

§10
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§11
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§13
Wydanie lokalu najemcy nastąpiło w dniu dzisiejszym.


Wynajmujący                                                                                       Najemca
Andrzej Kwiatkowski                                                                       Michał Krzew

………………………………                                                        …….………….
(własnoręczny podpis)                                                                                                                (własnoręczny podpis)


Załącznik:
Lista przedmiotów znajdujących się w lokalu.


Artykuły tematycznie powiązane: 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów. 
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu