FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Piąty wzór umowy wynajmu cz.2Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


część druga

6. Kaucja zostanie wpłacona do rąk Wynajmującego w dniu podpisania umowy najmu.
7. Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po rozliczeniu należności oraz przyjęciu lokalu przez Wynajmującego po wygaśnięciu umowy najmu.
8. Najemca pokrywa koszty eksploatacji lokalu obejmujące:
    a) opłaty za energię elektryczną płatne według wskazań liczników,
    b) opłaty za wodę według wskazań liczników,
9. Należności wymienione w art. 4 pkt 8 Najemca będzie płacić Wynajmującemu na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez dostawców, w terminie do pięciu dni roboczych od daty doręczenia przez Wynajmującego Najemcy faktur lub rachunków.
10. W przypadku zwłoki w płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych Najemca jest obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości oraz odsetek stosowanych przez dostawców mediów.

§ 5.
1. Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia lokalu.
2. Najemcy nie wolno oddawać lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania.
3. Ewentualne planowane przez najemcę adaptacje lub przebudowa pomieszczeń muszą być za każdym razem uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody.
4. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za pisemną zgodą Wynajmującego.

§ 6.
1. Remonty o charakterze generalnym obciążają Wynajmującego.
2. Najemca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
3. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego.
4. Najemca zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu lokal do wglądu.

§ 7.
1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.
2. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i zniszczenia w lokalu powstałe na skutek naturalnego zużycia.

§ 8.
1. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania i innych zdarzeń losowych.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.

§ 10.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

NAJEMCA
.................................WYNAJMUJĄCY
.....................................Artykuły tematycznie powiązane: 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów. 
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu