FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Piąty wzór umowy wynajmuDokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


pierwsza część

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta w dniu 6 maja 2010r. w Warszawie, pomiędzy:

Andrzejem Kwiatkowskim, zamieszkałym w Warszawie przy ul Skierniewickiej 56 m. 3, legitymującym się dowodem osobistym nr AB 1234567, PESEL 12345678912,
NIP 123-456-78-91 zwanym dalej Wynajmującym,

a Michałem Krzewem, zamieszkałym w Siedlcach przy ul Łąkowa 14 m. 7, legitymującym się dowodem osobistym nr ZY 9876543, PESEL98765432198, NIP987-654-32-19 zwanym dalej Najemcą, o treści następującej:

§ 1.
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 56, o powierzchni użytkowej 45 m2, położonego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 89.

2. Wykaz wyposażenia lokalu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.
1 Wynajmujący z dniem 6 maja 2010r. oddaje Najemcy w najem lokal określony w § 1 ust. 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

2. Wynajmujący przekaże Najemcy klucze do lokalu - jeden komplet - w dniu oddania lokalu w najem.

§ 3.
1. Umowa zostaje zawarta bezterminowo.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, Wynajmujący może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli Najemca:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela.

§ 4.
1. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości 2500 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset) złotych miesięcznie. 

2. Zapłata następować będzie z góry w terminie do 5 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy do rąk własnych Wynajmującego.

3. Pierwsza wpłata zostanie dokonana w dniu podpisania umowy.

4. Strony ustalają kaucję w wysokości jednego miesięcznego czynszów najmu, czyli 2500 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset) zł.

5. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia lokalu ponad normalne zużycie w trakcie używania oraz zabezpieczenia wszelkich należności finansowych.Artykuły tematycznie powiązane: 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów. 
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu